Handelsbetingelser & vilkår Februar 2020

1. GENERELLE BETINGELSER

1.1.  For aftalen mellem kunden og Lockon ApS (i det følgende “Lockon “) gælder nærværende salgs-, leverings- og abonnementsvilkår.

1.2.  Lockon er et alarmsystem der kan anvendes af privatpersoner og erhverv. Tjek med dit forsikringsselskab ang. evt. sikringskrav.

1.3.  Lockon privatalarm kan alene anvendes inden for Danmarks grænser, ekskl. Færøerne og Grønland. Eventuelle omkostninger, gebyrer eller lignende til teleselskab, elselskab, forsikringsselskab eller offentlig myndighed er ikke omfattet af aftalen og er Lockon uvedkommende.

1.4.  Herunder er omfattet omkostninger til forbrug på bredbåndsforbindelsen samt til eventuelle opkald foretaget af privatalarmens backup, som fungerer via kundens fastnetforbindelse. Anvendelsen af backup er en dobbeltsikringsmulighed. Lockon tilstræber en høj oppetid på vores tekniske platform. Der tages dog forbehold for en indskrænket oppetid, dårlig tilgængelighed og ydelse, som skyldes leverandørens manglende service på den tekniske platform.

2. PRISER

2.1.  Alle priser er inkl. moms og i danske kroner. Priserne er kun gældende indenfor Danmarks grænser, ekskl. Færøerne og Grønland.

2.2.  Lockon forbeholder sig ret til at ændre priser og vilkår med et varsel på minimum 1 måned. Pris- og vilkårsændringer varsles pr. e-mail.

2.3.  Dette varsel gælder dog ikke for prisændringer på gebyrer fastsat af hhv. Post Danmark og PBS, idet sådanne prisændringer kan gøres gældende over for kunden fra det tidspunkt, hvor prisændringen fra Post Danmark henholdsvis PBS træder i kraft i forhold til Lockon. Lockon vil dog tilstræbe at informere om eventuelle gebyrændringer på Lockon.dk, så snart disse ændringer bliver Lockon bekendt.

2.4.  Betaling af et abonnement, efter en vilkårsændring, anses for accept af ændringen.

2.5.  Det er kundens pligt at tjekke fakturaen.

         a, Betaling med PBS: Dette kan bestilles fra Lockons faktureringsafdeling på bogholderi@lockon.dk.

         b, Betaling med kreditkort. log ind på din konto på: https://www.lockon.dk/min-konto/ og se jeres
fakturer

2.6.  Ved betaling af faktura accepteres abonnementsopkrævningen.

3. VEDLIGEHOLDELSE, SERVICE MV.

3.1.  Kunden skal håndtere Systemet i overensstemmelse med de angivne manualer og vejledninger og skal give Lockon besked, ved hjælp til fejlretning.

3.2.  Support og ombytning af fejlbehæftede enheder er dækket af Kundens abonnement. Kunden betaler kun portoen. Strømforsyning, batterier og netværkskabler er ikke dækket af garantien.

4. ANSVARSBEGRÆNSNINGER

4.1.  De følgende begrænsninger af Lockons ansvar vedrører Lockon ansvar generelt, herunder både Lockons mangelsansvar og Lockons lovbestemte produktansvar. Ansvarsbegrænsningerne finder dog ikke anvendelse, i det omfang Lockons ansvar som følge af præceptiv lovgivning, herunder produktansvarsloven, ikke kan begrænses.

4.2.  Lockon er uden ansvar for stabiliteten af og nedbrud på kundens internetforbindelse samt kundens fastnet- og/eller mobilservice. Lockon er ikke ansvarlig for manglende radiokommunikation mellem tænd/sluk enheder, sensorer og centralenhed, som ikke kan tilskrives Lockon.

4.3.  Lockon påtager sig intet ansvar for alarmens manglende funktion som følge af udførte ændringer på bygninger og indretning. Lockon hæfter ikke for indirekte tab, herunder, men ikke begrænset til, driftstab, avancetab el.lign. Lockon er endvidere uden ansvar for skader, som kunden kan sikre sig dækning for ved tegning af forsikring i et dansk opererende forsikringsselskab, medmindre Lockons ansvar følger af ufravigelige regler.

4.4.  Lockon er uden ansvar for skader som følge af misbrug af kundens valgte koder, brugernavn og passwords, fjernbetjeninger m.v. Lockon er uden ansvar for kundens misbrug af videoovervågning. Lockon er uden ansvar for kundens forkerte anvendelse af tænd/sluk enheder.

4.5.  Lockons ansvar er i øvrigt begrænset således, at erstatning i intet tilfælde kan overstige 5 mio. kr. Denne beløbsmæssige ansvarsbegrænsning finder ikke anvendelse på ansvar som følge af produktansvarsloven. Skader, som kunden ønsker at gøre Lockon ansvarlig for, skal anmeldes til os indenfor rimelig tid.

5. Erhvervelse – erhvervelse omfatter udstyr samt en abonnementsaftale.

5.1.  Udstyret samt alarmskilte med Lockon påtrykt erhverves efter betalingen af oprettelsen, som udgør alarmpakken og abonnementet.

5.2.  Udstyret samt skilte skal returneres til Lockon i rimelig stand, ved abonnements aftalens ophør.

6. OPRETTELSEN

6.1. Oprettelsen omfatter ud over erhvervet udstyr også betalingsgebyrer og fragt.

7. BETALING

7.1. Betaling af oprettelsen og abonnementet kan ske via Lockon.dk på følgende måder:

7.1.1. Dankort/VisaDankort, Visa, MasterCard, Amerian Express, JCB eller MobilePay

7.2. Abonnementsvederlaget, herunder gebyrer mv. prisreguleres ikke de første seks måneder efter indgåelse af aftalen. Herefter kan der ske prisregulering en gang årligt efter Danmarks Statistiks nettoprisindeks med et tillæg på op til 10%. Prisstigning kan ske på baggrund af enten øgede udgifter til forbedret service, produktudvikling eller øgede administrationsomkostninger.

8. LEVERING

8.1. Levering sker via Post Danmark. Omkostninger til fragt afholdes af kunden ved betaling af oprettelsen. Fragtomkostninger er de til enhver tid gældende priser ved Post Danmark.

9. INSTALLATION

9.1.  Det er kundens ansvar, at udstyret installeres korrekt iht. forholdene i boligen. Lockon vedlægger en quick-guide til installation sammen med det fremsendte udstyr samt tilbyder udførlige vejledninger på hjemmesiden. Det er kundens egen risiko, såfremt en ændring af forholdene påvirker installationens funktion.

9.2.  Kunden kan også vælge at få Lockon til at installere alarmen. For installationen betaler kunden et særskilt installationsgebyr på Kr. 995,00

10. REKLAMATIONSRET

10.1. Skade på udstyr som skyldes betjeningsfejl, håndteringsfejl, modifikationer eller groft misbrug fra kundens side, er ikke dækket af reklamationsretten. Herunder hører også ændring af tilført strømstyrke til enhver relevant komponent.

11. ANVENDELSE AF REKLAMATIONSRETTEN

11.1. Reklamation angående fejl og mangler skal meddeles Lockon inden rimelig tid, efter at kunden har opdaget manglen. Kunden opfordres på det kraftigste til at afgive erklæring omkring udstyrets fejl eller mangel i forbindelse med reklamationen, idet undladelse kan betyde en forlængelse af afhjælpningsprocessen grundet fejlsøgning. Udstyret skal returneres til Lockon ApS, Sandøvej 1F, 8700 Horsens. Vi modtager ikke udstyr sendt pr. efter krav, eller uden omdeling.

12. AFBESTILLINGER

12.1. Ønsker kunden at afbestille eller annullere en afgivet bestilling, skal det ske ved, at ordrebekræftelsen, som kunden har modtaget pr. e-mail, returneres til info@Lockon.dk med teksten “Afbestilling” indsat i emnefeltet. Afbestilling skal ske hurtigst muligt og senest inden kl. 14:00 dagen efter, at bestillingen er foretaget. Såfremt udstyret er afsendt fra Lockon, skal kunden i stedet benytte sin fortrydelsesret, og give meddelelse herom.

13. FORTRYDELSESRET

13.1.  Kunden har ret til at fortryde aftalen uden begrundelse inden for 14 dage. Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter udstyret er modtaget med posten.

13.2.  For at benytte fortrydelsesretten skal kunden meddele Lockon beslutningen om at fortryde købet i en utvetydig erklæring (f.eks. ved postbesørget brev eller e-mail). Du kan også vælge at benytte standardfortrydelsesformularen. Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis du sender din meddelelse om benyttelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

13.3.  Hvis fortrydelsesretten benyttes, refunderer vi alle betalinger modtaget af kunden uden unødvendig forsinkelse og senest 14 dage fra den dato, hvor Lockon har modtaget besked om kundens beslutning om at fortryde aftalen. Lockon skal bruge registrering- og kontonummer for at tilbageføre betalingen. Dette sendes til info@lockon.dk

13.4.  I forbindelse med erhvervelsen, hvor bestillingen af udstyr foretages via telefon eller Internettet, har kunden 14 dages fortrydelsesret. Ifølge forbrugeraftaleloven har kunden krav på en række oplysninger, herunder priser, gebyrer, vilkår m.m., og fristen begynder først at løbe, når kunden har fået disse oplysninger. Fristen begynder dog tidligst at løbe på tidspunktet for udstyrets overgivelse til kunden.

13.5.  Kunden betaler selv egne forsendelsesomkostninger i forbindelse med returnering af varen.

14. RETURNERING IFM. UDØVELSE AF FORTRYDELSESRETTEN. DER ER TO MÅDER HVORPÅ KUNDEN KAN RETURNERE UDSTYRET:

14.1. Kunden kan nægte at modtage udstyret fra Post Danmark. I denne sammenhæng beder vi kunden om at gøre Post Danmark opmærksom på, at de straks kan returnere udstyret til os. Ydermere skal du give meddelelse til os om at aftalen er fortrudt.

14.2.  Kunden kan modtage udstyret fra Post Danmark og efterfølgende, inden for de 14 dage, meddele Lockon at kunden fortryder købet og har herefter 14 dage til at returnere udstyret til os.

14.3.  Udstyret skal returneres til Lockon ApS – Sandøvej 1F – 8700 Horsens.

15. UDSTYRET STAND IFM. UDØVELSE AF FORTRYDELSESRETTEN.

15.1.  Du hæfter kun for eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på. Du kan med andre ord prøve varen på samme måde, som hvis du prøvede den i en fysisk butik, men du må ikke tage den i egentlig brug.

15.2.  Hvis varen er prøvet udover hvad der er beskrevet ovenfor, betragter vi den som brugt, hvilket betyder, at du ved fortrydelse af aftalen kun får en del eller intet af oprettelsesprisen retur, afhængig af varens handelsmæssige værdi.

16. FORTRYDELSE AF ERHVERVELSE AF UDSTYR OG TILHØRENDE ABONNEMENTSAFTALE.

16.1. I medfør af Forbrugeraftalelovens § 26, bortfalder tilknyttede aftaler, når fortrydelsesretten udnyttes. Dvs. at abonnementsaftalen bortfalder, når kunden fortryder erhvervelse af alarmudstyr hos Lockon.

17. ABONNEMENTSAFTALE

17.1. Kun originalt Lockon udstyr kan indgå i en abonnementsaftale hos os. Abonnementsaftalen giver kunden alarmservicen fra Lockon. Indholdet af alarmservicen er de til enhver tid specificerede funktionaliteter på Lockon.dk.

18. BETALING

18.1. Via PBS
18.1.1. Der ydes 7 dages rabat på abonnementsafgiften der således beregnes fra 8. dagen efter fremsendelse af ordrebekræftelse til kunden. Abonnementet opkræves kvartalsvis forud (1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober). Den første abonnementsafgift (fra og med 8. dagen efter fremsendelse af ordrebekræftelse til kunden og indtil det førstkommende kvartal) betales af kunden sammen med oprettelsen. Såfremt bestilling sker senere end den 15. i måneden før et nyt kvartal (15. december, 15. marts, 15. juni, 15. september), opkræves hele det førstkommende kvartal + løbende måned sammen med oprettelsen. Såfremt kunden modtager skriftlig faktura, forbeholder Lockon sig ret til at opkræve gebyr på udsendelse af skriftlig faktura. Gebyret fremgår til enhver tid af Lockons prisliste.

18.2. Via Kreditkort
18.2.1. Der ydes 7 dages rabat på abonnementsafgiften, der således beregnes fra 8. dagen efter fremsendelse af ordrebekræftelse til kunden. Abonnementet opkræves månedsvis forud. Den første abonnementsafgift (fra og med 8. dagen efter fremgår af ordrebekræftelse til kunden og indtil det førstkommende kvartal) betales af kunden sammen med oprettelsen. Såfremt bestilling sker senere end den 15. i måneden før et nyt kvartal (15. december, 15. marts, 15. juni, 15. september), opkræves hele det førstkommende kvartal + løbende måned sammen med oprettelsen. Såfremt kunden modtager skriftlig faktura, forbeholder Lockon sig ret til at opkræve gebyr på udsendelse af skriftlig faktura. Gebyret fremgår til enhver tid af Lockons prisliste.

19. ÆNDRING AF ABONNEMENT

19.1.  Ved erhvervelse af yderligere udstyr betales abonnement iht. ovenstående pkt. 17.1.

19.2.  Ønsker kunden at opsige enkelte enheder/sensorer og dermed ændre abonnementsbetalingen, kan dette tidligst ske fra det førstkommende kvartal (1. januar, 1. april, 1. juli eller 1. oktober). Ønsket om ændringen skal fremsendes inden d. 15. i måneden forud for det nye kvartal. Kunden skal sende ønsket pr. e-mail til info@Lockon.dk med angivelse af ”ændring af abonnement” i emnefeltet. I e-mailen anføres kundenr., navn, adresse, postnr., by og mobilnr. samt hvilken enhed, der ønskes opsagt og til hvilken dato. Kunden skal som minimum efter ændring af abonnementet stadig have enheder svarende til Lockon grundpakke.

 1. 19.3.  Enheder/sensorer skal returneres til Lockon som nævnt i pkt. 5.2

20. OPSIGELSE

20.1.  Der er 6 måneders binding på abonnementet til private og 12 måneders binding for erhverv  (tidspunktet for fremsendelse af ordrebekræftelse til kunden).

20.2.  Abonnementet kan opsiges af kunden med opsigelsesvilkår løbende måned + 1 måned og af Lockon med 1 måneds varsel, 6 måneder efter aftalens indgåelse.

20.3.  Alle opsigelser skal foregå skriftligt på info@lockon.dk med angivelse af ”Opsigelse” i emnefeltet. I e-mailen anføres kundenr., navn, adresse, postnr., by og mobilnr. Samt dato for ønsket ophør af abonnementsaftalen. Opsigelsen er først registreret, når kunden modtager en email med bekræftelse af dato fra Lockon.

20.4.  Ved ophør af abonnementsaftalen ophører alarmservicen hos Lockon samt funktion af alarmen. Ved opsigelse krediteres kunden forudbetalt abonnementsbetaling, i det omfang sådan betaling dækker en periode, der ligger efter udløbet af opsigelsesvarslet.

21. OVERDRAGELSE AF ABONNEMENT

21.1.  Når en ny bruger overtager udstyret og ønsker at indtræde i abonnementet, skal dette meddeles Lockon via e-mail til info@Lockon.dk med angivelse af ”overdragelse” i emnefeltet. I emailen anføres kundenr., navn, adresse, postnr., by, e-mailadresse og mobilnr. på den eksisterende abonnent samt e-mailadresse og mobilnr. på den nye abonnent. Kunden frigøres først, når den nye abonnementsaftale er sat i kraft.

21.2.  Overdragelsesblanket kan sendes til kunden.

21.3.  Ved overdragelse af udstyr er der fortsat produktgaranti. Batteriskift foretager kunden selv og for egen regning.

22. MISLIGHOLDELSE FRA KUNDENS SIDE (LOCKONS LUKKERET)

22.1.  Udeblevet eller forsinket betaling. Ved udeblivelse eller forsinkelse af skyldig betaling forbeholder Lockon sig ret til at opkræve gebyr til fremsendelse af en rykker og beregne sig morarenter i henhold til renteloven. Gebyret fremgår til enhver tid af Lockons prisliste. Erlægges betaling ikke rettidigt, er Lockon berettiget til, efter forgæves skriftlig påkrav, straks at hæve abonnementsaftalen og nedlægge kunden som bruger på Lockon. Udebliver skyldig betaling trods fremsendelsen af rykkere fremsendes kravet til inkasso.

22.2.  Overforbrug/Falske alarmer. Lockon stiller en privatalarm til rådighed for kunden mod betaling. I privatalarmen indgår en SMS og en telefonydelse, som notificerer kunden ved bestemte hændelser. Såfremt udstyret sender mere end 100 alarmer pr. måned anser Lockon dette som misligholdelse af abonnementsaftalen, medmindre de mange alarmer er reelle alarmer eller skyldes fejl eller forsømmelse fra Lockon side. Ved misligholdelse som beskrevet ovenfor, gør Lockon via e-mail kunden opmærksom på misligholdelsen og rådgiver kunden om, hvorledes misligholdelsen kan bringes til ophør. Lockon forbeholder sig ret til at nedlægge abonnementet, såfremt misligholdelsen ikke bringes til ophør inden for en af Lockon fastsat rimelig frist.

23. TILSLUTNING TIL LOCKON.DK

23.1. Lockon fremsender loginoplysninger til kunden, når kunden har bestilt privatalarmen hos os. Ved login opnås adgang til kundens alarmkonto og ”kontrolpanelet”, hvor kunden er i stand til at administrere sin privatalarm.

24. SÆRLIGE VILKÅR VEDR. TÆND/SLUK ENHEDER

24.1. De tekniske specifikationer på tænd/sluk enhederne fremgår til enhver tid af supportsiderne på Lockon.dk. Der må ikke tilsluttes apparater til hver tænd/sluk enhed, som tilsammen overstiger enhedens maksimale belastning som står på enheden. Tænd/sluk enhederne må ikke anvendes til klasse 1 apparater, som eksempel, men ikke udtømmende, kan nævnes køleskabe, frysere, vaskemaskiner, opvaskemaskiner, El-varme. Tænd/sluk enhederne fra Lockon må kun anvendes til klasse 2 apparater, som eksempel, men ikke udtømmende, kan nævnes TV, PC’ere, DVD’ere, spillekonsoler, lamper. Lockon er uden ansvar for kundens forkerte anvendelse af tænd/sluk enheder. For eksempel, men ikke udtømmende, kan nævnes, at en enhed ikke virker, såfremt der slukkes for kontakten, hvori den sidder; hvis der slukkes på selve enheden; hvis belastningen er højere end enheden og HFI/HPFI-relæet tillader; eller hvis den anvendes til klasse 1 apparater.

25. SÆRLIGE VILKÅR VEDR. BATTERIER

25.1. Batteriskift foretager kunden selv og for egen regning. Lockon sender servicebesked til kunden om lavt batteri-niveau i sensorerne. Indenfor de første 2 år efter aftalens indgåelse, kan kunden rekvirere batterier hos Lockon, hvis der er fremsendt servicebesked om lavt batteriniveau. Det anføres på Lockon.dk, hvilke batterier der skal sidde i de enkelte sensorer og vejledning i, hvordan de skiftes. Lockon er uden ansvar for privatalarmens manglende funktionsdygtighed som følge af kundens manglende udskiftning af batterier.

26. SUPPORT OG SERVICE

26.1. Lockon yder telefonisk og e-mail support man-tors 9-16 og fre 9-15. Via Lockon.dk er det muligt altid at finde support til installation af alt udstyr og brugen af alarmen samt finde de mest gængse spørgsmål ift. brugen af vores privatalarm og svar herpå. Lockon forbeholder sig ret til at fremsende e-mail med drifts- og supportoplysninger til kunden, således at kundens privatalarm fungerer efter hensigten.

27. REPARATIONER OG ÆNDRINGER I TILSLUTNINGSFORM

27.1.  Kunden bør regelmæssigt afprøve udstyret, så kunden ved, at privatalarmen fungerer, som den skal. Ændringer i tilslutningsform, installation m.v., som følge af krav fra tele- eller elselskab, offentlige myndigheder eller kundens forsikringsselskab udføres for kundens regning.

27.2.  Reparationer som følge af overlast f.eks. hærværk, indbrud, indbrudsforsøg, brand, torden, lynnedslag, fejlspænding på forsyningsnet o.lign. udføres for kundens regning.

27.3.  I tilfælde af fejl og mangler ved udstyret indenfor reklamationsperioden og hvor Lockon har erkendt ansvaret for fejlen eller manglen, returner kunden det defekte udstyr. Når det defekte udstyr er modtaget, forsøges dette repareret før returnering. Hvis reparation ikke er mulig, erstatter Lockon udstyret med nyt.

28. PERSONDATAPOLITIK

28.1.  For at du kan indgå aftale med os, har vi brug for følgende oplysninger: Navn, adresse, tlf.nr. og e-mailadresse. Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det primære formål at kunne levere varen, samt oprette det online kontrolpanel til dig. Oplysningerne anvendes også til at administrere abonnement, bestillinger, betalinger og evt. deltagelse i konkurrencer samt til information og markedsføring via telefon, post, e-mail og sms, i det omgang lovgivningen giver mulighed for. Personoplysningerne registreres hos Lockon ApS og opbevares i fem år efter opsigelse af abonnementet, hvorefter oplysningerne slettes. Dine oplysninger videregives eller sælges ikke til tredjemand.

28.2.  Vi samarbejder herudover med en række andre virksomheder, som opbevarer og behandler data. Virksomhederne behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke bruge dem til egne formål.

28.3.  Som registreret hos Lockon ApS, har du ret til at få oplyst, hvilke oplysninger vi behandler om dig. Hvis du mener, at oplysningerne er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. I nogle tilfælde har vi pligt til at slette dine persondata, hvis du beder om det. Det kan f.eks. være hvis dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi skulle bruge dem til. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen. Du kan skrive til os på info@lockon.dk.

28.4.  Du er forpligtet til på ”Din konto” at sørge for at opdatere korrekte oplysninger, herunder korrekt e-mail, telefonnumre mv. Elektronisk post anses for at være kommet frem til dig, når Lockon har anvendt e-mailadressen, der fremgår af ”Din konto” – ”Mine Kundedata”.

28.5.  Samarbejder kun med databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysning tilstrækkelig beskyttelse.

28.6.  Den dataansvarlige på lockon.dk er Dan Tilly, Direktør

29. LOVVALG OG VÆRNETING
29.1. Aftaleforholdet mellem kunden og Lockon er underlagt dansk ret.

KLAGEADGANG

Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til:

Lockon Kundeservice Sandøvej 1F
8700 Horsens
E-mail: info@lockon.dk

Hvis du som forbruger vil klage over dit køb, skal du kontakte Lockon.dk. Hvis det ikke lykkes os atfinde en løsning, kan du sende en klage til:

Nævnenes Hus

Toldboden 2

8800 Viborg

naevneneshus.dk

TILLÆGSVILKÅR FOR LOCKON RESPONSE KUNDER

i. GÆLDENDE BETINGELSER
a. Disse betingelser gælder for alle aftaler indgået med Lockon ApS (”Lockon”) vedr. Securitas kontrolcentral og vagt.

ii. DEFINITIONER

  1. Ved ”Abonnement” forstås det eller de abonnement(er), Kunden tegner hos Lockon.
  2. Ved ”System” forstås det materiel, der leveres til Kunden af Lockon eller en af Lockonsgodkendte samarbejdspartnere.
  3. Ved ”Hjemmeside” forstås www.lockon.dk
  4. Ved ”Kunden” forstås den, der har tegnet abonnement hos Lockon.
  5. Ved ”Din konto” forstås Kundens selvbetjeningssider på Hjemmesiden.

iii. ADGANG

a. Hvis Securitas vagt ikke kan få adgang til installationsadressen, er Securitas berettiget til at

rekvirere en låsesmed for Kundens regning, såfremt Securitas vagten skønner, at det er nødvendigt at få adgang til installationsadressen.

iv. OVERVÅGNING, FORHOLDSORDRE

  1. Systemet er tilkoblet Securitas’ kontrolcentral døgnet rundt.
  2. Kunden er forpligtet til løbende at holde informationerne ajourført, heriblandtinstallationsadresse, kontaktpersoner samt telefonnumre. Lockon kan opkræve vederlag for ydelser som følge af, at informationerne ikke er ajourført.
  3. Uanset hvad der er aftalt, vil vagten aldrig foretage handlinger, der bringer vagtens personlige sikkerhed i fare.
  4. Ved skader som følge af indbrud/indbrudsforsøg, hærværk, brand eller lign. foranlediger Securitas, på Kundens regning, nødvendige skadebegrænsende foranstaltninger, fx vagt på alarmadressen eller håndværkerassistance.

v. AFMELDING AF ALARM

  1. Er alarmen aktiveret ved en fejl, skal kunden inden for 3 minutter kontakte Securitas ogafmelde alarmen ved at oplyse kodeord eller ved brug af talkode, app eller fjernbetjening. Securitas er ikke forpligtet til at foretage udrykning, hvis kunden foretager gyldig afmelding, uanset om dette sker efter 3 minutter.
  2. Er afmelding ikke sket indenfor 3 minutter i overensstemmelse med pkt. a, kan Lockon opkræve kunden vederlag på 995 kr. for udrykning, hvis Securitas sender vagt.
  3. Hvis Securitas modtager en falsk alarm, der skyldes forhold Kunden kan afhjælpe, kan Lockon skriftligt anmode kunden om at afhjælpe forholdet inden 3 dage. Hvis forholdet ikke er afhjulpet inden fristens udløb, kan Lockon fakturere kunden for efterfølgende udrykninger, der skyldes dette forhold, uanset om omkostninger til udrykninger er omfattet af Kundens abonnementsvederlag.

vi. SKILTNING

a. Lockon leverer de nødvendige skilte til kunden, ved erhvervelse af produkter med tilknyttet Securitas tjeneste. Ved efterfølgende udskiftning af mærkede døre/porte/vinduet mv. på kundens anmodning, udskiftes skilte for kundens regning.

b. Skiltene er Lockons ejendom og skal nedtages ved Abonnementets ophør. Nedtagning foretages af Kunden og sendes retur til Lockon for Kundens regning.

vii. AFTALENS LØBETID

  1. Abonnementet træder i kraft indenfor 24 timer efter modtagelse af udstyr via bestilling fraLockons webshop og fortsætter indtil det opsiges/ophæves. Der er 6 måneders binding på tjenesten.
  2. For yderligere info, se punkt 20.

viii. FORTRYDELSESRET MV.

a. Se punkt 13.

ix. ANDRE YDELSER, GEBYRER MV.

  1. Et Abonnement omfatter ikke udgifter til tredjemand (teleselskab, politi, brandvæsen mv.)
  2. Lockon dækker selvrisiko op til 3000,- forudsat at:Alarmen er korrekt installeret ifm. vores brugervejledninger og anbefalinger
   At alarmen er tilkoblet ved indbruddet, og kan ses i systemhistorikken via det onlinekontrolpanel
   At alle sensorer er aktive, online, og virker ifm. vores brugervejledninger og anbefalinger

x. LOCKONS ANSVAR

  1. Lockon er ikke ansvarlig for skader på elektronisk udstyr, hvorpå der downloades,installeres eller anvendes applikationer til brug af Systemet. Ligeledes er Lockon uden ansvar for tab som følge af misbrug, hacking, nedbrud eller anden skade relateret til Kundens brug af Lockons programmer, applikationer og/eller elektroniske services, herunder” Din konto” og det ”Online Kontrolpanel”.
  2. Lockon er ikke ansvarlig for misbrug af Kundes kodeord.
  3. Hvis Kunden mener at have et krav mod Lockon, skal Kunden straks give Lockon skriftligmeddelelse herom.
  4. Securitas er godkendt som vagtvirksomhed og kontrolcentral af Rigspolitichefen.

xi. MISLIGHOLDELSE

  1. Hvis Kunden væsentligt misligholder sine forpligtelser, er Lockon berettiget til at:
   1. Ophæve Abonnementsaftalen
   2. Indstille sine ydelser
   3. Kræve ikke forfaldne ydelser frem til det tidspunkt, hvor Kunden kunne have opsagt Abonnementet, betalt.
  2. Som væsentlig misligholdelse anses blandt andet:
   1. Væsentlige eller gentagne tilfælde af manglende rettidig betaling.
   2. Service og reparation af Systemet i strid med punkt 3.
   3. Manglende afhjælpning af forhold hos Kunden, der har givet anledning tiludrykning eller lignende foranstaltninger, og som Lockon har anmodet Kunden om at afhjælpe.

xii. KONTAKT

 1. Spørgsmål til Abonnementet kan rettes til Lockon ApS (CVR 35857869), Sandøvej 1F, 8700 Horsens, telefonnummer 43 43 60 10, e-mail: info@lockon.dk